( http://www.thefreemason.com/mri/ docs/general/the_hell_fire_club.htm, (metnin Türkçe tercümesi, http:// http://www.fortunecity.com/meltingpot/ sanjacinto/708/hell.html adresindeki Türkçe siteden alınmıştır.) İşte bunların en yaygın olanlarını sizlerle de paylaşacağımızı söyleyerek başlıyorum. Önünde engel kalmadığını düşünen masonluk, siyasi komplolarla, devrim hazırlıklarıyla, ayaklanma kışkırtmalarıyla uğraşmaktan ziyade, artık kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu seçmiştir. Birliğin sitesindeki açıklamalara göre masonluk, dinle ilgili olmadığı gibi dine karşı da değildir. Wharton, liberal partiden ileri gelen bir politikacı ve bir masondu. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası %d blogcu bunu beğendi: Takip Et Takip Ediliyor. Simgeleri ve Hakkındaki Gerçekler Nelerdir? Medmenham Keşişleri’nin önde gelen üyelerinden biri olan ve ancak kulüpten ayrıldıktan sonra masonluğa giren John Wilkes , eski dostlarına kara çalan bir makalesinde şunları anlatmıştı: “Kutsal günlerde keşişlerin bir araya gelerek en gizli ayinleri yaptıkları ve şatafatlı törenlerle kutsal adakları BONA DEA adına sundukları, bu Eleusis Gizemleri toplantılarına hiçbir günahkâr göz bile bakmaya cesaret edemezdi.” Dashwood’un politik düşmanlarından biri olan ve kulübe kesin bir tavırla karşı çıkan Sir Robert Walpole’un oğlu Horace, manastır hakkında şu alaylı sözleri söylemişti: “Öğretileri ne olursa olsun, uygulamaları tam olarak pagandı: Bu yeni kilisenin şenliklerinde hiç gizlemeden Bacchus ve Venüs’e kurbanlar sunarlar, şarap fıçıları ile tanrıça heykelleri gırla giderdi.”…. Mason nedir sorusunun karşılığına baktığımızda karşımıza kısaca “masonluğun ilke ve kurallarını benimseyerek üye olmuş kimse” yanıtının çıktığını görüyoruz. O da 1390’dan 1700’lü yılların başlarına kadar yazılmış el yazmalarının içinde bulunuyor. İtalya toprakları üzerinde, 1870 yılına dek, çok sayıda küçük devlet vardı. Hayatı ve 101 Yaşında Ölen Milyarder Hakkında Bilinmeyenler. Londra’da çalışan ve çoğunluğu Kabul Edilmiş Masonlar’dan oluşan 4 loca 24 Haziran 1717’de bir araya gelerek Büyük Loca’yı kurmuşlardır. Onların bizim gibi kütüphanesi ya da müzesi yok.” diyor. Mason kelimesi, İngilizcedeki freemason kelimesinden türemiştir ve "hür duvar işçisi" demektir. Bakınız: “Üçüncü noktayı özellikle çırakların bilmesi gerekir Hatta basına reklam veriyoruz. Neticede; dağılmanın ardından Türkiye Büyük Mason Mahfili (Özgür Masonlar Büyük Locası) ve Kadın Mason Büyük Locası kurulmuştur. İtalya’da ise Guiseppe Mazzini adlı bir devrimcinin kurduğu “Genç İtalya” örgütü ile birleşmiştir. Mimar Sinan dergisindeki “Politika ve Masonluk” başlıklı bir makalede, masonluğun bu din karşıtı savaşı şöyle açıklanmaktadır: Franmasonluk siyasal bir parti olmamakla beraber, siyasal ve sosyal olayların akımına uygun olarak uluslararası birleşik ve sosyal bir kuruluş halinde örgütlenmesi 18. yüzyılın başlarına rastlar. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. O, ne Yahûdî ne de Hıristiyandı, Allâh’tan başka bir şeye de tapmıyordu.» cevâbını verdi. Bu dedikodu dolu dönemde, topluluğun şeytani etkinlikleri hakkında epey söylenti yayılmıştı, hatta 1765 yılında Charles Johnstone adlı bir yazar Medmenham Keşişleri’nin gizlerini açıkladığı “Chrystal” isimli bir roman yayınlamıştı. Uluslararası bir kurum olmadığı söylenen masonluğun, inanılanın aksine bir dünya merkezinin bulunmadığı vurgulanmaktadır. Bu ülkelerden biri, Almanya’dır. Çünkü Rabbimiz tektir. Masonluğun, materyalizm, hümanizm ve evrimcilik kavramlarıyla özetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, müzik ve her türlü popüler kültür aracıyla kitlelere yayılmıştır. Üyelerin düşünce özgürlüğünün hiçbir şekilde kısıtlanamayacağı masonlukta, her masonun kendisini özgürce ifade edebildiği yaşam biçimi vardır. Bu savaşta 10 milyon insan bir hiç uğruna ölüme gönderilmiştir. Dahası “hakikati dinin dışında arayan” bu zümre, dine karşı da büyük bir husumet duyuyordu. 1721’de Fransız masonları tarafından İstanbul’da kurulan locanın ardından İstanbul, İzmir ve Halep’te mason localarının açıldığı haberine rastlanmaktadır. O halde siz de haklı olarak ‘Mason Stalin hangi dine mensuptu' diye sorabilirsiniz. Şöyle ki loca kelimesine ait en eski referans 1390 yılında yazıldığı tahmine dilen Regius şiiridir. Bunun, her vatandaşın dini inancına saygı duyan, bu inancın özgürce yaşanması için fırsatlar sağlayan demokratik laiklik modeli ile karıştırılmaması gerekir. Dünya Savaşı, yine masonluğun attığı dinsizlik tohumlarının ürünleri olan faşizm ve komünizm gibi totaliter ideolojilerin eseridir ve tam 55 milyon insanı yok etmiştir. Günümüzde, İngiltere’deki birkaç örnek dışında aktif çalışan Operatif Mason Locası kalmamıştır. Fransa’da Din Karşıtı Mücadele Bu mesajı iyileştirmek için lütfen bu form işlemcisinin geliştiricisiyle iletişime geçin. Sonuçta; sayısız komplo teorisinin üretildiği masonluk, düşünüldüğü gibi dünyayı yönetmek gibi amaçlar falan gütmüyor. Bugün çoğu tarihçinin kabul ettiği gibi, Kulturkampf, Almanya’nın toplumsal huzurunu parçalayan bir “fiyasko”ydu. Mazzini’nin bu sloganı, insanları “din kardeşliği” düşüncesinden uzaklaştırarak, soy nedeniyle birbirleriyle çatışmaya iten, “öfkeli soy koruyuculuğu”na (Fetih Suresi, 26) sürükleyen bir çağrıdır. Harun Yahya, Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar, 2000) Aynı şekilde, dilerse bunu gizli de tutabilir. 1903 Kongresi’nde resmi konuşmacı olan vekil Massé, 1898 Kongresi’ndeki konuşmasını şöyle anlatıyor: ”Masonluğun en önemli görevi politik ve laik mücadelelere her gün daha fazla müdahale etmektir… Kilise karşıtı mücadeledeki başarı büyük ölçüde masonluk sayesindedir. Aynı şekilde, üyelerinin de mason olduklarını saklamak gibi bir zorunlulukları falan yoktur. Nusayrî isminin ise geçmişte kalan bir isim olduğunu ve fırka kurucusuna nisbeten bu ismin verildiğini ileri sürerler. Masonluğun din karşıtı faaliyetinin belirgin olduğu bir diğer ülke ise İtalya idi. Londra’daki ilk Büyük Loca’nın kuruluşundan sadece 4 yıl sonra Osmanlı topraklarında bir loca kurulmuştur. Amerikalı bir mason, masonluğun bu yöntemini şöyle özetler: “Masonluk çalışmasını sessiz bir şekilde yürütür. Eski Mısır’dan alınmış bazı sembollerle birlikte, Yahudi tarih, din ve sembolleriyle çok yakın bir bağlantısı vardır. Ardından gelen II. Ancak dünya çapında 5 milyon civarında üyesi olan birlik için dernekteki bilgilerin gizli tutulması konusunda sert kuralları vardır. Cebrail’in kendisini ziyaret ettiğini iddia etmiştir. Mason nedir sorusunun karşılığına baktığımızda karşımıza kısaca “masonluğun ilke ve kurallarını benimseyerek üye olmuş kimse” yanıtının çıktığını görüyoruz. Spiritüel deistler reenkarnasyon, karma ve sonsuz ödül gibi inançlara sahip olabilirler. Ancak masonluk sadece garip ayinler düzenlemekle kalmamış, Avrupa’yı İlahi dinlerden uzaklaştırıp pagan bir kültüre sürüklemek için siyasi bir strateji de izlemiştir. İlk kez 19. yüzyıl başında Napoli’de faaliyeti duyulan bu derneğin ismi “kömür işçileri”nden geliyordu. Türklerin, Moğolların ve Asya göçebelerinin eski dinidir. 5 Büyük Dinin İnsanlık Tarihi Boyunca Dünya Üzerindeki Yayılımını Anlatan Bir Animasyon, Parasal Olarak Tarihin En Güçlü 10 Ailesi, David Rockefeller Kimdir? Tanrı inancı içermektedir. Kartal figürü ise masonluktaki en üst dereceyi yani 33. dereceyi sembolize etmektedir. Bu gerçek, mason kaynaklarından açıkça anlaşılmaktadır. Sizce masonlar toplantılarda, ünlü Türk dizisi Kurtlar Vadisi’ndeki gibi mi giyinirler? Çünkü Hz. Hemen herkes üzerine yorum yapsa da ve bazılarının masonluğa bakış açısını değiştirmek mümkün olmasa da kabullenmiş bazı bilgiler var. Ancak toplantılarda üyeleri ya da başka locaları rahatsız edecek dini tartışmalara yer verilmez. Çünkü o BBC ile yaptığı bir röportajda: “Gizli bir örgüt olsak nasıl haberiniz olur bizden? Gerçekte böyle bir temel de olamaz, çünkü masonlar ile dindarlar arasındaki çelişki, her ikisi de tarihin en eski devirlerden bu yana var olan iki fikrin arasındaki çelişkinin bir tekrarından başka bir şey değildir. Ve işte bu nedenle, insanlığı bu felaketten korumak, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “maddiyun ve tabiyyun taununun” (maddecilik ve tabiatçılık hastalığının) telkinlerini kırmak ve bu yolla kitlelerin imanını kurtarmak gerekmektedir. İşte şeyhülislamlardan başbakanlara, ordu komutanlarından sanatçılara varana kadar ünlü masonlar: Osmanlı Padişahı V. Murad, Şehzade Nurettin Efendi, Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Ali Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey, devlet adamı ve şair Süleyman Asaf, Ankara Valisi Reşit Paşa, Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan, Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa, Kaya Paşakay, Demir Savaşçın, Salih Evcilerli, Remzi Sanver, Tunç Timurkan, Can Arpaç, Orhan Alsaç, Cavit Yenicioğlu, Hayrullah Örs, Kemalettin Apak, Ahmet Salih Korur, Mustafa Hakkı Nalçacı, Mehmet Servet Yesari, İTÜ Rektörü Mustafa İnan, Tıp Profesörü Besim Ömer Akalın, Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Rıza Tevfik, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Reşat Nuri Güntekin, Ayhan Işık, Zeki Alasya… Bu listeye eklenebilecek daha pek çok isim olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Mesleğin sırlarını ve locada yapılanları kimseye söylememelidir. Dolayısıyla masonların Kilise nefreti, Hz. Tüm bu kampanyanın sonucu, Almanya’daki dindar Katoliklere baskı yapılması ve ülkenin toplumsal huzurunun bozulmasından başka bir şey olmadı. Bu aldanışın sonuçları ise çok acıdır. Bu masonluk-Kilise çatışması giderek büyüyerek 18. ve 19. yüzyıl Avrupası’na damgasını vuracaktı. I. Dünya Savaşı, Darwinist telkinler sonucunda savaşı ve kan dökmeyi “biyolojik bir gereklilik” olarak gören Avrupa liderlerinin eseridir. Ayrıca 19. yüzyılda Avrupa’nın birçok yerinde Yahudiler masonluğa dinlerinden dolayı kabul edilmemişlerdir. The Catholic Encyclopedia, “Grand Orient” olarak bilinen Fransız masonluğunun bu din karşıtı misyonu hakkında önemli bilgiler vermektedir: Grand Orient’in resmi bülten ve el kitabında bulunan Fransız masonluğunun resmi dökümanları, Fransız Parlamentosu’na geçmiş Kilise karşıtı tüm kanunların Mason localarına önceden geçirildiğini ve Grand Orient’in yönetimi altında uygulandığını ispatlamaktadır. İsa’ya “Celileli İsa” diye seslenildiği bildirilir. Ulusal Liberaller’in teşvikiyle Bismarck, ülkesindeki Katoliklere karşı bir kampanya başlattı. Ezidilik Nedir? Tevhid birliktir, tekliktir. Materyalist … Bunların en büyüğü ise, bugünkü Almanya’nın doğu kısmını ve Polonya’nın büyük bölümünü kaplayan Prusya idi. Dünya Savaşı’na sürüklenmiştir. İsa’dır. Kuşkusuz burada mason yazar kendi örgütünün lehinde bir üslup kullanmakta, masonluğun “kilise tahakkümü”ne karşı savaştığını ileri sürmektedir. Zeyd onun yanından çıkınca Hıristiyan âlimlerinden biriyle karşılaştı. Medmenham Keşişleri’nin en önemli öncüsü, Wharton Dükü Philip (1698-1731) tarafından 1719 yılında Londra’da kurulan Cehennem Kulübü’dür. Sonrasında devletin isteği doğrultusunda Türkiye Büyük Maşrıkı’nın faaliyetleri durduruldu. Bundan dolayı 1738 ve 1751 yıllarında Papa tarafından dinsiz olarak ilan edilmiştir… Farmasonluk, mezhepler özgürlüğü ilkelerini amaç edinen ülkelerde yalnız ismen gizli ve esrarlı toplantıları olan bir dernek halinde kalmış ve bu gibi memleketlerde hem müsamaha ve hem de teşvik görerek, vakit ve hali uygun orta sınıf halk ile yüksek memurlardan taraftarlar bulmuş ve mason olan devlet erkanını kendi örgütlerinin başkanlık makamına geçirmiştir. Naziler’in en önemli icraatlarından biri ise, dini otoritelere karşı ikinci bir “Kulturkampf” başlatmak olmuştur. Örneğin; Türkiye’de faaliyet gösteren Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, dünyada 140’ın üzerinde Büyük Loca ile tanışmaktadır. Bu tarihten sonra, önce İngiltere’de, ardından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası’nda yayılan masonluk, her ülkede din karşıtlarının toplanma yeri oldu. Masonluk, “antiklerikelizm” (kilise düşmanlığı) olarak bilinen sosyal ve siyasi hareketin karargahı gibi işlev gördü. Bahai İnancı Nedir? Aynı zamanda ateist olan Wharton, satanist şenliklere alenen önderlik ederek, dini alaya almaya çabalardı. Söylenen o ki masonlarına amacı dünyayı iyilik, barış, mutluluk ve eşitlik için insanları etkilemek! Derneğin adı “Karbonari”ydi. : Politics and Religion at Harvard, 13 Ekim 1999) Söz konusu demokrat laiklik modeli, dindar olan veya olmayan her bireyin veya grubun özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Aydınlanma filozoflarının çok büyük bir bölümü, özellikle de din aleyhtarı görüşleri en keskin olanlar, masondular. Ayrıca 21 yaşından küçük olanların masonluğa alınmadığı da belirtelim. Dikkat edilirse buraya kadar incelediğimiz Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyetler, masonluğun amacının bir “düzen değişikliği” olduğunu açıkça göstermektedir. Wharton, 1722 yılında Londra Büyük Locası’nın Büyük Üstadı seçildi… Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, s. 203-215). Hatta bu noktada sizlerle Masonların Şifresini Çözmek isimli kitabın yazarı Robert Cooper’ın bir açıklamasını paylaşmak istiyorum. Oysa masonluğun büyük bir ısrarla “talim ettiği ve topluma aktarma gayreti içinde olduğu” bu fikirler, önceki bölümlerde incelediğimiz gibi birer aldatmacadan başka bir şey değildir. Cagliostro’nun itirafları arasında, uluslararası Yahudi bankerlerin tüm bu devrimci faaliyetleri finansal yönden desteklediği, Fransız Devrimi’nde de yine Yahudi kaynaklı paraların önemli rol oynadığı da yer alıyordu. Ünlüleri Kimlerdir? Halk arasında “Cehennem Kulübü” olarak tanınmış olmalarına karşın, bu günah tarikatı, kendilerini, bir Gotik özenti ile “Medmenham’lı St. Francis Keşişleri” diye adlandırırlardı. ( Louis L. Synder and Ida Mae Brown, Bismarck and German Unification, New York, 1966, 90-91). Söz konusu masonun “Celileli” derken kast ettiği kişi Hz. Evet, sizce ünlü Türk masonlar arasında hangi isimler vardır? Ancak konuyu yakından incelediğimizde, pek çok ülkede “tahakküm” kavramının asıl olarak masonlar tarafından kurulan veya desteklenen rejimlere uygun düştüğünü görürüz. Kendisine destek olan diğer iki ünlü masonla, yani Guiseppe Garibaldi ve Count di Cavour’la birlikte, 1870 yılında İtalyan Birliği’ni kurmuş ve Papa Devleti’ni bugünkü Vatikan’ın sınırlarına sıkıştırmıştır. Ayrıca localarda görevli olan kişiler, işlemeli önlükler ve boyunlarına kordon denilen bir aksesuar takarlar. İlaveten; yaşı fazla ilerlemiş kişilerin de masonluğa alınmasının zorlaştığı söylenmektedir. Ki burada açıkça ifade edilen amaç, Fransa’daki herşeyi kontrol altına almaktır. Acun Ilıcalı, 'Fethullahçı' olduğu iddialarına ilk ve son kez yanıt verdi. Masonluk, gizemli, merak uyandırıcı, cezbedici bir örgüt olarak ortaya çıkmış, üye olan kişilerde, toplumun genel inançlarına aykırı davranmanın getirdiği bir tür psikolojik tatmin meydana getirmiştir. Örgüt, Fransa’da 1830’daki Temmuz Devrimi’nden sonra zayıflamış ve giderek kaybolmuştur. Peki, nedir bu kıyafetler? İşte merak edilenler…, 1. Zira bu şekilde meslekten olanlar ile meslekten olmayan aydınların bir araya geldiği vurgulanmış, ilk gaye olan mabet inşaatı sembolik bir figür haline gelmiştir. Grand Orient grubu, bunu, nihai hedefi olan evrensel sosyal cumhuriyetin kurulması… için asla vazgeçilemez ve yanılmaz bir yol olarak görmektedir. Devrimin ardından doğan karmaşa, sonunda Napoleon’un iktidarı ele geçirmesiyle istikrara kavuştu. Cumhuriyet, kendisini dini kurumlardan kurtarmalı ve bunun için onları güçlü bir darbeyle süpürmelidir. Şamanizm en eski inanç sistemidir. atatürk ün dini inancının bizleri ilgilendirdiğini sanmıyorum. 1789’daki Büyük Fransız Devrimi’nden 20. yüzyıla kadar uzanan süreç içinde irili ufaklı pek çok devrim, darbe girişimi, ayaklanma, siyasi komplo veya din karşıtı siyasetin ardında masonluğun etkisi vardır. Masonluğun Sembolleri, Şamanizm Nedir? CEVAP Daha çok Yahudilik temelleri üzerine dayalı olarak, millî ve manevî değerleri bozmak gayesiyle kurulduğu bildirilen, idealleri çok gizli, fakat örgütleri açık bir teşkilattır. Cagliostro 1789’da Engizisyon tarafından tutuklanmış ve sorgu sırasında önemli itiraflarda bulunmuştu. Masonluk toplantılarında gizli olan tek şey üyelerin birbirlerini tanıyabilmeleri için eski zamanlardan beri kullanılan işaretlerdir. Dernek üyeleri, önce İtalya’da ardından da Fransa’da siyasi bir program yürütmeyi, Kilise etkisini yok etmeyi, yeni bir yönetim kurmayı ve tüm toplumsal kurumları sekülerleştirmeyi hedefliyordu. Masonluğun 18. ve 19. yüzyıl boyunca sürdürdüğü “kitleleri dinsizleştirme” programı, ırkçılık, faşizm, komünizm gibi kan dökücü ideolojilerin doğmasına neden olmuştur. 10.000 Famous Freemasons (10.000 Ünlü Mason) adlı loca yayınında bildirildiğine göre, Mazzini uzun yıllar süren masonik yükselişinin ardından, 1867’de İtalyan Grand Orient Büyük Üstadı seçilmiştir. Masonluk dini: Deizm. Amerika’da da bu büyük üstadın anısına, New York “vadi”sine 542. numarayla bağlı “Garibaldi” adlı bir loca bulunmaktadır. Ayrıca İzmir, Karşıyaka’da bulunan Zuhal Locası üyeleri de diğerleri gibi hayır işleriyle uğraşmıştır. Tag Archives: masonların dini inancı Yazı dolaşımı . Toplumların hayatlarına baktığımızda her toplumunu kuruluşundan itibaren bir dininin olduğunu görürüz. Yani pek çok kişi masonluğun, 1717’de İngiltere Büyük Locası’nın kuruluşuyla birlikte başladığını düşünse de birliğin temelleri daha öncelere dayanmaktadır. Dünyaca ünlü isimlerden sonra bir de Türkiye’nin ünlü masonları hakkında konuşalım. Masonluğa kabul edilmek içinse Tekris Töreni denilen ve insan ruhuna hitap ettiği söylenen geleneksel törenden geçilmelidir. Ancak masonlar dünyadaki tüm insanları etkilemeye çalışıyor. Zaten hem Türkiye hem de dünya tarihinde; Talat Paşa, George Washington, Winston Churchill ve Garibaldi gibi masonlar olduğu bilinmektedir. Bismarck, kendisini bu kampanyaya sürükleyen “Ulusal Liberaller”in telkinlerini göz ardı ederek Kulturkampf’ı aşama aşama geri çekti ve sonunda da tamamen lağvetti. Devrimin içinde masonların oynadığı rol, Comte Cagliostro adlı bir “ajan-provokatör” tarafından henüz o yıllarda itiraf edilmişti. 99 Soruda Islam Inancı - Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) Arkadaşlarının sözlerini de iyi niyetle karşılamalıdır. Kısacası; eldeki verilere göre masonluğun Yahudilikle bir ilgisi yoktur. Fransız Devrimi’ni hazırlayan ve ona öncülük eden Jakobenler de yine locaların üyeleriydiler. Alıntıda “irtica hortlağı” olarak söz edilen kavram, zaten gerçek dindarların da karşı olduğu bir olgudur. Keşişlerin gerçek eylemlerini öğrenebilmek için gerekli belli başlı bilgiler herhalde toplantı salonunda bulunmalıydı. anlamına gelmektedir. Türkiye’nin Ünlü Masonları6. Tevhid inancı kavramı İslam medeniyetinin diğer dinlerden ayıran en esaslı kavramdır. Çırakların mesleklere nasıl kabule dileceğinden tutun da edilecek yemine saklanacak sırlara ve masonlukla bağdaşlaştırılacak pek çok bulguyla karşılaşılmaktadır. Karbonari’nin masonlar tarafından kurulmuş ve masonluk paralelinde faaliyet göstermiş devrimci bir örgüt olduğu, ansiklopedik kaynaklar tarafından dahi kabul edilen bir gerçektir. Karbonari üyelerinin düzenledikleri siyasi cinayetler ve silahlı ayaklanmalar ise bu suçlamayı haklı çıkaracak nitelikteydi. Masonlar Karbonari derneklerine otomatik olarak üye oluyor, hem de derneğe girdikleri anda “üstad” derecesi kazanıyorlardı. Oysa, mason toplantıları için kullanıldığını varsaymak çok daha akla uygun görünüyor. Zira daha önce duymadıysanız, politika, sanat ve bilim gibi camialara mensup bu kişiliklerin mason olmalarına epey şaşıracaksınız diyebilirim. Dilerseniz, yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göz atın ve kararınızı daha sonra verin. Öte yandan, masonluğun “tahakküme karşı savaşma” iddiasının da göstermelik olduğu sonucuna varırız. ( Louis L. Synder and Ida Mae Brown, Bismarck and German Unification, New York, 1966, 90-91). Farklı kimliklerle, farklı sıfatlarla, farklı makamlarda görev yapar, ama masonluk aracılığıyla benimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze ederler. ABD’nin Georgia eyaletinin “Büyük Üstad” dereceli masonların biri olan J. W. Taylor ise, aynı konuda şu ilginç yorumu yapmaktadır: Eski kavramların terk edilmesi ve yerine yenilerinin yerleştirilmesi, her zaman dünyanın ilk olarak dikkatini çeken algılanabilir sebeplerden kaynaklanmaz, daha çok insanların zihninde uzun yıllardır işlev gören prensiplerin bir toplamıdır.